Specyfikacja przygotowania prac/plików do naświetlania


1. Materiały elektroniczne:

• Materiały elektroniczne do naświetlania przyjmujemy w postaci plików PDF w wersji 1.4 lub PS.

• Prawidłowe pliki PDF powstają poprzez wykonanie pliku postscriptowego (PS) i jego destylację Acrobat Distillerem, niezaś przez eksport bezpośrednio z programu, gdyż wtedy powstają niestandardowe pliki PDF.

• Pliki PDF mogą być przygotowane zarówno jako „composite” jak i „separation”, istotnym jest aby całość pracy była dostarczona w jednolitych plikach.

• Standardowo przyjmujemy prace PDF i PS, jesli nie ma innej możliwości, możemy przyjąć pliki CorelDraw (PC ver. 12), Freehand (Mac ver. 10), InDesign (Mac ver. 5), Illustrator (Mac ver. 13), Quark (Mac ver. 5) oraz pliki TIFF, PSD, EPS (te trzy formaty muszą mieć wszystkie warstwy tekstowe zrasteryzowane lub zamienione na krzywe). W przypadku dostarczenia otwartej pracy wymiar strony musi być wymiarem netto pracy, np. jeśli zlecane są wizytówki, to każda strona musi mieć wymiar tej wizytówki i powinno być tyle stron w pracy ile jest wizytówek.


2. Przygotowanie materiałów do naświetlania:

• rozdzielczość grafik bitmapowych osadzonych w plikach powinna wynosić 300 dpi, absolutne minimum to 220 dpi (poniżej tej wartości może być widoczna pikselizacja).

• paleta kolorów: CMYK (kolory standardu Euroscale Fogra) plus ewentualne kolory Pantone serii C lub U (dodane jakotzw. Spot Colors).

• Pliki PDF powinny byc bezwzględnie zapisane bez profili kolorystycznych. Profile osadzone w dostarczonych plikach mogą generować błędy ripowania. Materiały, które posiadają kolorystykę RGB lub Lab, będą traktowane jako błędne.

• Dla plików kompozytowych na Ripie ustawiony jest standardowo „overprint black”, tak więc w przypadku prac gdzie nadruk czarnego może powodować niechciane efekty, należy zamieścić w zleceniu informację o wyłączeniu overprintu.

• Prace w których występuje lakierowanie UV muszą być tak przygotowane, aby w plikach występował dodatkowy kolor („spotowy”) o nazwie „LakierUV” z włączoną opcją „overprint”.

• Dla prac wymagających wykrojnika prosimy przygotować kształt wykrojnika linią („stroke”), zaznaczyć wykrojnik dodatkowym kolorem (Spot Color), nadać mu nazwę „WYKROJNIK” i włączyć jego nadrukowanie („overprint”) lub przesłać go w osobnym pliku.

• Praca powinna być wycentrowana (tzn. mieć równe marginesy z czterech stron) oraz uwzględniać minimum 3 mm spadu, jeśli jest konieczny.

• Wszystkie elementy graficzne oraz pagina muszą być odsunięte od krawędzi strony na odległość minimum 3 mm (z wyłączeniem elementów, które ze względu na projekt muszą wystawać poza krawędź strony netto).

• Materiał wielostronicowy powinien być przygotowany (w miarę możliwości) w jednym pliku PDF lub PS. Kolejność stron w tak przygotowanym materiale, powinna być zgodna wraz z dostarczoną makietą (w wersji wydrukowanejmlub elektronicznej, z uwzględnieniem pustych stron tzw. wakatów).

• Prosimy nie stosować w nazwach plików polskich liter oraz znaków specjalnych ( \ / : * ? „” < > |).


3. Dostarczanie prac:

• Materiały prosimy przekazywać na nośnikach typu CD, DVD, PenDrive, dyski USB, dyski FireWare lub na nasz serwer FTP podany poniżej:

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

• Po przesłaniu na FTP kompletu materiałów, prosimy o informację emai o zakończonej przesyłce oraz przesłanie zlecenia naświetlania na adres: xxxxxxxxxxxxxxxxx

• Numeracja stron w nazwie musi odpowiadać faktycznej numeracji w publikacji. Numeracja wewnątrz pliku PDF musi także odpowiadać faktycznej numeracji stron w projekcie.

• Pliki po poprawkach muszą zawierać w nazwie skrót „pop”. Jeżeli zdarzą się kolejne poprawki, to nazwa pliku musi zawierać w kolejnych wersjach plików „pop2”, „pop3”, „pop4”, itd.

• Do akceptacji klient otrzymuje wydruk impozycyjny, tzw. Formproof (nie jest on wzorem kolorystycznym). Na życzenie klienta, na wskazany adres email’owy, przesyłamy plik PDF z obrazem arkusza (arkuszy) przeznaczonego do akceptacji.

• Akceptację prosimy przesyłać na adres email: prepress@perfekt.pl z wyraźnym zaznaczeniem kodu pracy oraz jakiego arkusza dotyczy.


4. Archiwizacja:

• Oryginały materiałów przekazane przez Klientów są przechowywane 14 dni od daty zakończenia produkcji.

• Praca (impozycja) w postaci elektronicznej jest przechowywana przez 2 lata od daty zakończenia produkcji (lub dłużej na życzenie).


5. Niezgodność ze specyfikacją:

• pliki niezgodne z powyższą specyfikacją, jako niepoprawnie przygotowane, mogą powodować opóźnienie w realizacji nawet do kilku dni roboczych!

• Zasadą naszej pracy jest, że staramy się usunąć ewentualne błędy lub problemy w pracach klienta, zajmuje to jednak nasz czas, zrozumiałe jest więc, że może powodować wspomniane opóźnienia. W przypadku konieczności wykonania przez nas pracy przystosowującej Państwa pliki do produkcji, zazwyczaj doliczamy koszt czasu pracy studia, 90 zł/h (jednak nie mniej niż 45 zł).


6. Informacje, jakie powinny znaleźć się na zleceniu:

• Dane firmy zlecającej, telefon kontaktowy, tytuł pracy, rodzaj naświetlania (CTP, CTF),

• Format strony netto, liczba stron,

• Liczba kolorów, liniatura naświetlania,

• Format płyt drukarskich, format arkusza papieru,

• Odległość od krawędzi płyty do dolnej lini cięcia (chwyt), obracanie arkusza (przez bok, czy SW?),

• Informacje o rodzaju impozycji, makieta, szkic układu stron oraz rozbić pomiędzy stronami, itp.